Na splnenie sľubu sme čakali 5 mesiacov 15 dní
Dátum vyslovenia
04.05.2017
zdroj: Tlačová konferencia
Splnený
Peter Žiga


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Peter Žiga SMER - SD

Zrušenie pracovnej zdravotnej služby

"Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby."

Ministerstvo hospodárstva na čele s Petrom Žigom 4. mája 2017 predstavilo balíček opatrení, ktorých súčasťou  je prehodnotenie zdravotného dohľadu nad starostlivosťou prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (PZS). Cieľom je zjednodušiť podmienky zamestnávania bezrizikových zamestnancov, t.j. zamestnancov v prvej a druhej kategórii prác. Pripravované avizované zmeny predstavujú novelu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Opatrenia predstavené ministerstvom majú za cieľ znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov a zjednodušiť samotné podnikanie. Náklady podnikateľov by sa mali vďaka týmto zmenám znížiť o 44 miliónov eur.

Pracovná zdravotná služba predstavuje súbor odborných a poradenských služieb v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Vykonáva sa prostredníctvom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Pracovná zdravotná služba je obsiahnutá v paragrafe 30 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. "Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. (...) Na vykonávanie PZS zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu. (...) Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie PSZ, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie PZS dodávateľským spôsobom s fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú na to podľa zákona oprávnené."

Pracovná zdravotná služba bola zavedená v roku 2007, v roku 2011 poslanci zrušili povinnosť zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov I. a II. kategórie (viac o kategóriach zamestnancov sa dočítate napr. tu). Táto úprava bola platná do roku 2014, od roku 2015 bola PZS opäť rozšírená na všetkých zamestnancov a zabezpečiť ju museli všetci zamestnávatelia a to i pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Ambícia zmeniť PZS v prospech podnikateľov bola zakotvená už v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016-2020 (.pdf, str. 12). Vláda schválila 5. októbra 2016 návrh riešenia zabezpečenia PZS zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Súčasná podoba novely predpokladá výrazné zúženie PZS zabezpečovanej zamestnávateľom voči zamestnancom prvej a druhej kategórie prác, s cieľom zosúladiť zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s minimálnymi požiadavkami smernice EÚ č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci.

Úpravou pracovnej zdravotnej služby sa zaoberali aj parlamentné strany vo svojich volebných programoch. Slovenská národná strana navrhla vo svojom programe (.pdf, str. 26) zrušenie PZS, kde ju označila ako nespravodlivé a demotivačné daňové opatrenie. Taktiež strana Most-Híd odporúčala zrušenie PZS minimálne pre malé firmy (časť Hospodárska politika - zamestnanosť, odsek 2C). Strana SaS sa vo svojom programe (.pdf, str. 12) zaviazala zrušiť pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu. Pred rokom, v máji 2016 predložili opoziční poslanci z SaS návrh zákona, aby sa PZS dotýkala naďalej len zamestnancov III. a IV. kategórie práce. V hlasovaní však koaličné strany návrh nepodporili a hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali.

Návrh predstavený ministerstvom zdravotníctva bol parlamentom prerokovaný na septembrovej schôdzi v roku 2017. Vládny návrh posunuli poslanci do druhého čítania s 94 hlasmi za, v prospech novely hlasovali aj niektorí poslanci z opozície (zo Sme rodina alebo z ĽSNS). Dôvodová správa k vládnemu návru, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vysvetluje potrebu a dopad novely takto:

"Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravilo návrh zákona, ktorým reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby. Hlavnou navrhovanou zmenou je skutočnosť, že zamestnávatelia nemusia zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom; (...) Súčasne sa vypúšťa všeobecná povinnosť zamestnávateľov hodnotiť zdravotné riziko raz ročne. Posúdenie zdravotného rizika sa vykoná na pracovisku spravidla jednorazovo s ohľadom na zdravotné riziko pri práci a to lekárom, verejným zdravotníkom alebo tímom pracovnej zdravotnej služby; opakovane sa vykoná pri podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. Frekvencia posúdenia zdravotného rizika raz ročne bola ponechaná na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú práce v kategórii 2, budú zamestnávatelia hodnotiť zdravotné riziko pri práci raz za 18 mesiacov."

Na tej istej schôdzi predložili poslanci z SaS podobnú novelu, ktorej posunutie do druhého čítania nebolo schválené. Za návrh hlasovalo 54 poslancov, 18 hlasovalo proti (išlo väčšinou o poslancov z SNS) kým hlasovania sa zdržalo 63 poslancov (SMER a Most-Híd). Predkladatelia návhru chceli zrušiť povinnosť pracovnej zdravotnej služby pre kategórie I. a II. : "Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušiť povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie. Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do tretej a štvrtej kategórie sa pracovná zdravotná služba navrhuje zachovať".

Na októbrovej schôdzi bola novela schválená aj v treťom čítaní so 131 hlasmi za. Nové ustanovenia sú platné od 1. decembra 2017.