Na splnenie sľubu sme čakali 5 mesiacov 15 dní
Dátum vyslovenia
04.05.2017
zdroj: Tlačová konferencia
Splnený


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

SMER - SD

Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne

"Lehota na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne sa má predĺžiť z 1 dňa na 8 dní. A lehota, dokedy má zamestnávateľ predložiť poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia, sa má zase predĺžiť z 3 na 8 dní od skončenia pracovného pomeru."

Tento sľub je zahrnutý v zozname úloh v balíčku opatrení pre podnikateľov zverejnených 4.mája 2017. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu nepôjde o veľké štrukturálne zmeny v systéme ani o zásadné novely zákonov, bude sa jednať len o drobné zmeny a vylepšenia. Cieľom opatrení by malo byť vytvorenie stabilného prostredia bez zbytočnej byrokracie.

Podľa súčasného znenia Zákonu o sociálnom poistení je podľa § 231 Povinnosti zamestnávateľa, zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca po skončení pracovného pomeru do jedného dňa:  „zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2, okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c)"

Podľa súčasného zákona má zamestnávateľ tri dni na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia:„viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,"

Podľa sadzobníku pokút môže byť zamestnávateľovi za každý omeškaný deň odhlásenia zamestnanca z evidencie sociálnej poisťovne priznaná pokuta vo výške 0,30 – 16,60 eur za deň, pričom najviac spolu môže táto pokuta predstavovať 16 596,96 eur. V prípade oneskoreného predloženia výkazu na starobné dôchodkové sporenie sa pokura pohybuje v rozmedzí 1,60 – 663,80 eur za jeden výkaz.

Podnikatelia a odborníci sú k týmto navrhovaným zmenám vcelku naklonení. Podľa daňovej poradkyne Alice Ordy Oravcovej budú opatrenia priaznivé: „Opatrenie bude prínosom pre podnikateľov, avšak je potrebné zvážiť predĺženie lehoty aj pre prihlasovanie do Sociálnej poisťovne. Práve tento úkon predstavuje pre zamestnávateľa väčšie riziká v podobe pokút za nedodržanie časových lehôt.“

Richard Sulík zareagoval na predstavené vládne opatrenia v rámci tlačovej besedy, kde poukázal na skutočnosť, že niektoré opatrenia ako aj predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne na osem dní strana SaS už v minulosti predložila vo svojej Agende 2020 (.pdf, s.10).

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predložil na rokovanie NR SR (12.9.2017) zmeny v zákone o nelegálnej práci, podľa ktorých neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie. 
 

Poslanci schválili zákon na októbrovej schôdzi so 121 hlasmi za. Ustanovenia vstupujú do účinnosti od 1. januára 2018.