Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády pre obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Slovenská rozvojová pomoc

"Vláda si uvedomuje potrebu každoročného zvyšovania prostriedkov na rozvojovú pomoc v súlade so záväzkami SR v EÚ, OSN a Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj."

V septembri 2000 sa konal Miléniový summit OSN, kde medzi inými krajinami, aj Slovenská republika sa zaviazala k intenzívnemu riešeniu globálnych úloh (pdf., str. 6). V roku 2014 schválila vláda program Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2014-2018. Tento program je považovaný za kľúčový a strategický dokument v oblasti rozvojovej spolupráce. Sú v ňom zadefinované ciele, princípy a vízie, zároveň sú v ňom predstavené programy, nástroje a mechanizmy rozvojovej spolupráce. Program vychádza z programu pre predošlé obdobie 2009-2013, zo strednodobej stratégie rozvojovej pomoci.

Zameranie bilaterálnej rozvojovej pomoci na rok 2017 (.pdf) uvádza výčet predpokladaných výdavkov na bilaterálnu oficiálnu rozjovojú pomoc pre roky 2017-2019. Plánované výdavky neukazujú zvyšujúcu sa tendenciu.

Podľa materiálu (.pdf, s. 4) sú hlavnými výzvami pre Slovensko:

- nadväzovať na obdobie predsedníctva SR v Rade EÚ, kedy malo Slovensko možnosť na celoeurópskej úrovni ovplyvňovať plánovanie a obsah politík rozvojovej spolupráce.

- implementácia SR do Európskeho investičného plánu a Európskeho fondu udržateľného rozvoja

- Parížska klimatická dohoda a jej hlavné ciele - začlenenie klimatickej dohody a energetickej politiky EÚ do rozvojového kontextu

- migrácia - cieľom je dať doterajším ad hoc aktivitám systémový základ

- rozvoj humanitárnej pomoci

- aktivity vo väzbe na tematické priority SK PRES, digitalizáciu rozvojovej spolupráce, agendu reformy bezpečnostného sektora, rodovej rovnosti, či pokračujúcej účasti SR na rozvojových prioritách krajín akými sú Afganistan a Južný Sudán

Teritoriálne priority Slovenska ostávajú nezmenené - v programových krajinách zotrváva Afganistan, Keňa a Moldavsko, zohľadňujúc situáciu bola k týmto krajinám pridaná aj Sýria a Južný Sudán: "Predpokladáme, že naliehavosť humanitárnej krízy v priestore Sýrie a okolitých krajinách, rovnako tak Južného Sudánu, bude pretrvávať aj v r. 2017, a preto tieto krajiny zostanú naďalej našimi teritoriálnymi prioritami. V centre našej pozornosti však budú aj krajiny na tzv. balkánskej trase, prednostne Srbsko a Macedónsko, kde však naše aktivity budú organizované primárne na báze humanitárnej pomoci, nie rozvojovej spolupráce," píše sa v dokumente na strane 5.

Projektové krajiny, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Gruzínsko, Ukrajina a Bielorusko, čelia nižšiemu záujmu partnerov Slovenska, preto bude výzvou pre nás na toto adekvátne reagovať.

Materiál uvádza rozpočet na rok 2017 a plánovaný rozpočet na roky 2018 a 2019. Na rok 2017 bolo vyčlenených 19 344 281 eur, na rok 2018 sa počíta so sumou 13 483 671 eur, kým v roku 2019 by malo ísť na rozvojovú pomoc 13 849 671 eur z rozpočtu. Zameranie bilaterálnej dohody na rok 2016 (.pdf) pritom ešte počítal s prostriedkami vo výške 15 miliónov eur v roku 2016, 14 miliónov eur v roku 2017 a bezmála 13 miliónov v roku 2018.

Výdavky na rozvojovú pomoc boli skutočne navýšené na rok 2017 oproti plánovanému, avšak v nasledujúcom roku by malo dôjsť k poklesu výšky výdavkov na rozvojovú pomoc.