Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepšenie splavnosti Dunaja

"Realizáciou projektov financovaných v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sa v rokoch 2016 až 2020 zabezpečí rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepší splavnosť Dunaja. Aj tieto opatrenia môžu napomôcť príprave podmienok pre zriadenie národného vodného dopravcu."

Projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) zahŕňajú okrem obnovy cestných a železničných sietí aj vodné toky. Jednou z priorít aktuálne platnej stratégie OPII je práve modernizácia dunajských prístavov a jeho lepšia splavnosť.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je zameraný na dve priority. Hlavnou prioritou s väčšinou alokácie je podpora budovania európskych a vnútroštátnych cestných a železničných dopravných koridorov, obnova vozového parku železničnej a mestskej verejnej dopravy a podpora budovania vodných ciest. Druhou prioritou je rozvoj infraštruktúry informačných technológií a zlepšovanie kvality IKT služieb na Slovensku. Celková alokácia na program je 3,96 mld. eur. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je pre projekty na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodnej cesty Dunaj a modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave vyčlenených 379 235 295 eur (zdroje EÚ + národné spolufinancovanie).

V programe sa o cieľoch píše nasledovne (.pdf, s. 11, s. 59</a>): "dobudovaním a zmodernizovaním infraštruktúry verejných prístavov na Dunaji sa podnieti oživenie a ďalší rozvoj vodnej dopravy, vytvoria sa podmienky pre rast prepravných výkonov, prispeje sa k rozvoju hospodárstva a zamestnanosti, pričom plánované aktivity budú mať priaznivý vplyv predovšetkým na celý priľahlý podunajský región. Zároveň podporou vodnej dopravy dôjde k rozvoju bezpečného a environmentálne priaznivého dopravného módu. (...) V Strategickom pláne bola pre oblasť rozvoja vodnej dopravy určená vízia modernej, bezpečnej a integrovanej infraštruktúry a prevádzky vodnej dopravy. Pre dosiahnutie tejto vízie boli definované strategické ciele zamerané na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodných ciest a údržbu, obnovu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov.  Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu by mala podľa medzinárodnej klasifikácie vnútrozemských vodných ciest zabezpečiť určitú dopravnú výkonnosť minimálne 300 dní v roku podľa kritérií EHK OSN a Dunajskej komisie."

Základné ciele projektu sú zhrnuté do nasledujúcich bodov (.pdf s. 60):"1. Nárast nákladnej prepravy na rieke o 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010, 2. Vyriešiť prekážky splavnosti, berúc do úvahy špecifické charakteristiky jednotlivých úsekov Dunaja, 3. Vybudovať efektívne multimodálne terminály v prístavoch pozdĺž Dunaja, 4. Implementovať harmonizované Riečne informačné služby (RIS) na Dunaji."

Ďalším rozbiehajúcim sa projektom je prepojenie Dunaja, Labe a Odry. O tomto projekte sa rokovalo v januári 2017 v Poľsku, kde ministri dopravy z Česka, Poľska a zo Slovenska podpísali aj memorandum.